خبر این است که یلدا خانم آخرین دختر آذر بانو ، 

نوه ی حضرت پاییز قشنگ 

دل سپرده به یکی از پسران ننه سرما !

کرده پیراهنی از برف به تن

میرود خانه ی بخت...


یلدای خوبی داشته باشید