گوینده ی رادیو نیستم اما عاشق رادیو و گویندگان رادیو هستم

و گوینده ی بخشی از زندگی خودم ...

گم شده در عشق 

گم شده در موسیقی

در عطر چای

و بوی یار و چشم یار ...