به نام آفریدگار آقای شنونده که وقت آفرینش تمام هنرش را به کار گرفت تا پس از سال های دراز بعد از آفرینش بشر آقای شنونده در جایی از ایران زمین زمینی شد شاید بهترین آفریده ی پنهان نشده از نظر 


+ خود آقای شنونده خبر نداره با دل من چه ها کرده ، کاش ندونه تا وقتی که باید ...
دعا کنید ... !